Ανεργία


Ç ÅéäéêÞ ÄéáñêÞò ÅðéôñïðÞ ãéá ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôïõ ÓõóôÞìáôïò ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò èá óõíåäñéÜóåé ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò:
ÅíçìÝñùóç ôùí ìåëþí ôçò ÅðéôñïðÞò áðü ôïí Õðïõñãü Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí ÕðïèÝóåùí, ê. ÉùÜííç Âñïýôóç, ãéá ôï íÝï áóöáëéóôéêü óýóôçìá ôçò ×þñáò.
ÓõãêåêñéìÝíá:
á. ÅíçìÝñùóç ðñïüäïõ áóöáëéóôéêÞò ìåôáññýèìéóçò Í. 4670/2020.
â. Ðïñåßá óýóôáóçò êáé ïñãáíùôéêÞò äéÜñèñùóçò e-ÅÖÊÁ.
ã. Øçöéáêüò ìåôáó÷çìáôéóìüò e-ÅÖÊÁ.
Óôç óõíåäñßáóç èá ðáñáóôåß êáé ï ÄéïéêçôÞò ôïõ Çëåêôñïíéêïý Åèíéêïý ÖïñÝá ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò (e-ÅÖÊÁ) ê. ×ñÞóôïò ×Üëáñçò.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην ανακοίνωση 21 μέτρων στήριξης της απασχόλησης αλλά και των ανέργων για το μήνα Νοέμβριο προχώρησε το υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού 800 ευρώ για τον μήνα Νοέμβριο, η επέκταση των επιδομάτων ανεργίας και υποχρεωτική τηλεργασία στο 50%.

Φωτ. Intimenews
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από το όριο του ενός εκατομμυρίου διατηρήθηκε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τον μήνα Σεπτέμβριο. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων διαμορφώθηκε σε 1.030.411 άτομα έναντι 1.090.133 ατόμων τον Αύγουστο του 2020 (-5,48%) και 913.282 ατόμων των Σεπτέμβριο του […]

ΗΠΑ

H ανεργία συνεχίζει να αποτελεί μάστιγα στις ΗΠΑ, με τον αριθμό των νέων αιτήσεων για χορήγηση επιδόματος ανεργίας να σημειώνει αύξηση μεγαλύτερη του αναμενομένου, «σκαρφαλώνοντας» στα υψηλότερα επίπεδα από τον Αύγουστο.