Γιάννης Βρούτσης

Ç ÅéäéêÞ ÄéáñêÞò ÅðéôñïðÞ ãéá ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôïõ ÓõóôÞìáôïò ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò èá óõíåäñéÜóåé ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò:
ÅíçìÝñùóç ôùí ìåëþí ôçò ÅðéôñïðÞò áðü ôïí Õðïõñãü Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí ÕðïèÝóåùí, ê. ÉùÜííç Âñïýôóç, ãéá ôï íÝï áóöáëéóôéêü óýóôçìá ôçò ×þñáò.
ÓõãêåêñéìÝíá:
á. ÅíçìÝñùóç ðñïüäïõ áóöáëéóôéêÞò ìåôáññýèìéóçò Í. 4670/2020.
â. Ðïñåßá óýóôáóçò êáé ïñãáíùôéêÞò äéÜñèñùóçò e-ÅÖÊÁ.
ã. Øçöéáêüò ìåôáó÷çìáôéóìüò e-ÅÖÊÁ.
Óôç óõíåäñßáóç èá ðáñáóôåß êáé ï ÄéïéêçôÞò ôïõ Çëåêôñïíéêïý Åèíéêïý ÖïñÝá ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò (e-ÅÖÊÁ) ê. ×ñÞóôïò ×Üëáñçò.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην ανακοίνωση 21 μέτρων στήριξης της απασχόλησης αλλά και των ανέργων για το μήνα Νοέμβριο προχώρησε το υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού 800 ευρώ για τον μήνα Νοέμβριο, η επέκταση των επιδομάτων ανεργίας και υποχρεωτική τηλεργασία στο 50%.