Μέτρα στήριξης


BUSINESS & FINANCE

Μέσο ρυθμό ανάπτυξης 3,5% για την επόμενη δεκαετία, εφόσον εφαρμοστούν οι προτεινόμενες δράσεις, προβλέπει η έκθεση Πισσαρίδη. Τι προτείνεται για φορολογία, ιδιωτικοποιήσεις, εκσυχρονισμό του ασφαλιστικού και αποκέντρωση του κράτους.

φωτ.: Shutterstock
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα βέτο της Ουγγαρίας και της Πολωνίας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δισ. ευρώ και στα 1,07 του κοινοτικού προϋπολογισμού για την επόμενη 7ετία απειλούν το δημοσιονομικό mega-deal των 1,8 τρισ. ευρώ, το οποίο σύμφωνα με την Berenberg Bank θα επηρεάσει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότερο και από την πανδημία του κορωνοϊού ή […]

Ç ÅéäéêÞ ÄéáñêÞò ÅðéôñïðÞ ãéá ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôïõ ÓõóôÞìáôïò ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò èá óõíåäñéÜóåé ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò:
ÅíçìÝñùóç ôùí ìåëþí ôçò ÅðéôñïðÞò áðü ôïí Õðïõñãü Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí ÕðïèÝóåùí, ê. ÉùÜííç Âñïýôóç, ãéá ôï íÝï áóöáëéóôéêü óýóôçìá ôçò ×þñáò.
ÓõãêåêñéìÝíá:
á. ÅíçìÝñùóç ðñïüäïõ áóöáëéóôéêÞò ìåôáññýèìéóçò Í. 4670/2020.
â. Ðïñåßá óýóôáóçò êáé ïñãáíùôéêÞò äéÜñèñùóçò e-ÅÖÊÁ.
ã. Øçöéáêüò ìåôáó÷çìáôéóìüò e-ÅÖÊÁ.
Óôç óõíåäñßáóç èá ðáñáóôåß êáé ï ÄéïéêçôÞò ôïõ Çëåêôñïíéêïý Åèíéêïý ÖïñÝá ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò (e-ÅÖÊÁ) ê. ×ñÞóôïò ×Üëáñçò.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην ανακοίνωση 21 μέτρων στήριξης της απασχόλησης αλλά και των ανέργων για το μήνα Νοέμβριο προχώρησε το υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού 800 ευρώ για τον μήνα Νοέμβριο, η επέκταση των επιδομάτων ανεργίας και υποχρεωτική τηλεργασία στο 50%.

Φωτ. Intimenews
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βοήθημα 800 ευρώ, μείωση ενοικίου κατά 40%, καθώς και ακόμη οκτώ μέτρα ανακοίνωσε σήμερα η ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την ανάσχεση των οικονομικών συνεπειών του κορωνοϊού. Οι νέες παρεμβάσεις, ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφορούν τις παρακάτω επιχειρήσεις Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ): 01.19.2 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων 01.29 Άλλες πολυετείς […]

BUSINESS & FINANCE

Νέα μέτρα στήριξης για εργαζομένους και ανέργους ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, καθώς η χώρα μπαίνει και πάλι σε lockdown.   Όπως επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για όσους εργαζομένους τεθούν σε αναστολή για τον μήνα Νοέμβριο προβλέπεται έκτακτη αποζημίωση ύψους 800 ευρώ και όχι 534 ευρώ όπως ίσχυε έως τώρα.  Παρατείνονται επίσης κατά δυο μήνες όλα τα επιδοματα […]

φωτ. ΑΠΕ - ΜΠΕ
BUSINESS & FINANCE

Την έντονη αντίδραση των ιδιοκτητών ακινήτων έχει πυροδοτήσει η απόφαση της κυβέρνησης να επαναφέρει το υποχρεωτικό «κούρεμα» 40% στα ενοίκια για τον μήνα Νοέμβριο για τις επιχειρήσεις σε περιφερειακές ενότητες αυξημένου κινδύνου.  Σε επιστολή διαμαρτυρίας προς το οικονομικό επιτελείο η ΠΟΜΙΔΑ θυμίζει ότι τον περασμένο Απρίλιο στο μέτρο είχαν ενταχθεί μόνο επιχειρήσεις που έκλεισαν υποχρεωτικά […]