Τηλεκπαίδευση

H ÅéäéêÞ Ìüíéìç ÅðéôñïðÞ Ðåñéöåñåéþí èá óõíåäñéÜóåé ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò:
Ç åðüìåíç ìÝñá óôçí ÐñùôïâÜèìéá, ÄåõôåñïâÜèìéá êáé óôçí ÅéäéêÞ Åêðáßäåõóç. Ïé ðñïêëÞóåéò ôùí äéáìåóïëáâçôéêþí øçöéáêþí åñãáëåßùí êáé ç ðñïóáñìïãÞ ôçò ó÷ïëéêÞò êïéíüôçôáò óôç ìåôá-êïñùíïúü  åðï÷Þ.
Ôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò èá åíçìåñþóåé ç Õöõðïõñãüò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, êõñßá Óïößá Æá÷áñÜêç
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προς το τέλος της εβδομάδας θα ληφθεί η απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων, όπως δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, παραπέμποντας στις σχετικές εισηγήσεις της επιτροπής των ειδικών, αλλά και στο επόμενο βήμα, που αφορά την πολιτική απόφαση για το συγκεκριμένο ζήτημα.


Φωτ. Unsplash (Lara Far)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Έπεσε» το πρωί το σύστημα της τηλεκπαίδευσης, μέσω του οποίου μαθητές στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας πραγματοποιούν τα μαθήματά τους από σήμερα το πρωί λόγω του lockdown.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από τη Δευτέρα οι μαθητές των γυμνασίων και λυκείων της χώρας θα συνεχίσουν τα μαθήματά τους εξ αποστάσεως, αφού στο πλαίσιο των νέων περιορισμών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία των μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η τηλεκπαίδευση θα είναι επίσης υποχρεωτική και στα φροντιστήρια. Οι διευθυντές των σχολείων καλούνται να εκπονήσουν τα […]