Υπουργείο Εργασίας


Ç ÅéäéêÞ ÄéáñêÞò ÅðéôñïðÞ ãéá ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôïõ ÓõóôÞìáôïò ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò èá óõíåäñéÜóåé ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò:
ÅíçìÝñùóç ôùí ìåëþí ôçò ÅðéôñïðÞò áðü ôïí Õðïõñãü Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí ÕðïèÝóåùí, ê. ÉùÜííç Âñïýôóç, ãéá ôï íÝï áóöáëéóôéêü óýóôçìá ôçò ×þñáò.
ÓõãêåêñéìÝíá:
á. ÅíçìÝñùóç ðñïüäïõ áóöáëéóôéêÞò ìåôáññýèìéóçò Í. 4670/2020.
â. Ðïñåßá óýóôáóçò êáé ïñãáíùôéêÞò äéÜñèñùóçò e-ÅÖÊÁ.
ã. Øçöéáêüò ìåôáó÷çìáôéóìüò e-ÅÖÊÁ.
Óôç óõíåäñßáóç èá ðáñáóôåß êáé ï ÄéïéêçôÞò ôïõ Çëåêôñïíéêïý Åèíéêïý ÖïñÝá ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò (e-ÅÖÊÁ) ê. ×ñÞóôïò ×Üëáñçò.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην ανακοίνωση 21 μέτρων στήριξης της απασχόλησης αλλά και των ανέργων για το μήνα Νοέμβριο προχώρησε το υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού 800 ευρώ για τον μήνα Νοέμβριο, η επέκταση των επιδομάτων ανεργίας και υποχρεωτική τηλεργασία στο 50%.

φωτ. Shutterstock
BUSINESS & FINANCE

Στις 30 Οκτωβρίου 1894 ο Ντάνιελ Μ. Κούπερ από το Ρότσεστερ κατοχύρωνε την πατέντα του για ένα μηχάνημα, που έμελλε να κυριαρχήσει στους χώρους εργασίας: Ήταν το ρολόι παρουσίας προσωπικού, στο οποίο οι εργαζόμενοι κατά την είσοδό τους και την έξοδό τους από το εργοστάσιο ή το γραφείο «χτυπούσαν» την κάρτα εργασίας. 126 χρόνια μετά […]

φωτ. ΑΠΕ ΜΠΕ
BUSINESS & FINANCE

Προς ολοκλήρωση βαίνει η διαδικασία της καταβολής αναδρομικών ύψους 1,4 δισ. ευρώ σε πάνω από 1,1 εκατ. συνταξιούχους. Πρόκειται για τις επιστροφές των περικοπών που υπέστησαν στις κύριες συντάξεις τους οι συνταξιούχοι την περίοδο μεταξύ Ιουνίου 2015 -Μαΐου 2016.  Εκκρεμούν ακόμα οι καταβολές για τους συνταξιούχους του τέως ΟΑΕΕ,  του τέως ΟΓΑ και ΕΤΑΑ (σήμερα) […]

BUSINESS & FINANCE

Θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων στον ιδιωτικό τομέα με +38.529 θέσεις εργασίας, καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».