Υπουργείο Παιδείας

H ÅéäéêÞ Ìüíéìç ÅðéôñïðÞ Ðåñéöåñåéþí èá óõíåäñéÜóåé ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò:
Ç åðüìåíç ìÝñá óôçí ÐñùôïâÜèìéá, ÄåõôåñïâÜèìéá êáé óôçí ÅéäéêÞ Åêðáßäåõóç. Ïé ðñïêëÞóåéò ôùí äéáìåóïëáâçôéêþí øçöéáêþí åñãáëåßùí êáé ç ðñïóáñìïãÞ ôçò ó÷ïëéêÞò êïéíüôçôáò óôç ìåôá-êïñùíïúü  åðï÷Þ.
Ôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò èá åíçìåñþóåé ç Õöõðïõñãüò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, êõñßá Óïößá Æá÷áñÜêç
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προς το τέλος της εβδομάδας θα ληφθεί η απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων, όπως δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, παραπέμποντας στις σχετικές εισηγήσεις της επιτροπής των ειδικών, αλλά και στο επόμενο βήμα, που αφορά την πολιτική απόφαση για το συγκεκριμένο ζήτημα.


Φωτ. Unsplash (Lara Far)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Έπεσε» το πρωί το σύστημα της τηλεκπαίδευσης, μέσω του οποίου μαθητές στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας πραγματοποιούν τα μαθήματά τους από σήμερα το πρωί λόγω του lockdown.

Φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Τα μέτρα στα σχολεία ακολουθούνται με υποδειγματικό τρόπο, με τα ελάχιστα κρούσματα να αντικατοπτρίζουν τη διασπορά στην κοινότητα, χωρίς να αποτελούν πηγή διασποράς» τονίζουν πηγές του υπουργείου Παιδείας, σχετικά με την εικόνα που εμφανίζεται στα σχολεία μετά τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας τους.